Ograniczenia rękojmi przez dewelopera – część pierwsza

Pomimo coraz większej ilości kontroli UOKiK oraz doprecyzowania przepisów dotyczących deweloperów przez ustawodawcę, w praktyce nabywca kupujący nieruchomość na rynku pierwotnym wciąż może spotkać się z klauzulami niedozwolonymi, które zostaną zaimplementowane przez dewelopera do umowy sprzedaży lokalu. Działanie takie, mimo iż jest niezgodne z prawem nadal jest praktykowane. W dzisiejszym artykule skupimy się jednak na szczególnym rodzaju klauzul niedozwolonych, czyli konkretnie takich, poprzez zastosowanie których deweloper próbuje ograniczyć prawa przysługujące nabywcy z tytułu rękojmi. Oznacza to, iż deweloper niejako próbuje poprzez takie zabiegi wyłączyć swoją odpowiedzialność za wady wybudowanej przez niego inwestycji. Oczywiście zawarcie takich postanowień w umowie nie może wyłączyć lub ograniczyć rękojmi za wady nieruchomości, bowiem odpowiedzialność sprzedawcy z jej tytułu powstaje z mocy prawa i jest szczegółowo opisana w kodeksie cywilnym. I tak, gdy nieruchomość posiada wady, kupujący może wyznaczyć deweloperowi odpowiedni termin na ich usunięcie, z zastrzeżeniem iż po bezskutecznym upływie terminu odstąpi on od umowy. Deweloper może co prawda odmówić naprawienia wady, jeżeli koszt takiej naprawy byłby niewspółmiernie wysoki, jednakże w takiej sytuacji nabywca ma prawo odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny nieruchomości.

Część druga artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/ograniczenia-r%C4%99kojmi-przez-dewelopera-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera