Ograniczenia rękojmi przez dewelopera – część druga

Część pierwsza artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/ograniczenia-r%C4%99kojmi-przez-dewelopera-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-pierwsza.html

Deweloper nie odpowiada jedynie za te wady nieruchomości, które wynikają z jej użytkowania przez nabywcę. Kupujący może jednak stracić uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli nie powiadomi dewelopera o wadzie w ciągu roku od jej wykrycia, natomiast uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi wygasają po upływie 5 lat od dnia odbioru nieruchomości przez kupującego. Jak więc w praktyce wyglądają zapisy deweloperów próbujące ograniczyć rękojmię? Z zestawień stworzonych przez UOKiK wynika, że popularną praktyką wśród deweloperów było i jest zamieszczanie następujących „modyfikacji” pojęcia rękojmi:

  • wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy (w razie ujawnienia istotnych wad);
  • wyłączenie, bądź też istotne ograniczenie możliwości reklamowania ujawnionych wad, poprzez wprowadzenie skróconego terminu rękojmi lub selektywne określenie wad, do usunięcia których jest zobowiązany deweloper;
  • wprowadzenie rygorystycznych wymogów dotyczących zgłaszania wad z tytułu rękojmi;
  • uzależnienie odpowiedzialności z tytułu rękojmi od niedokonywania przez klienta jakichkolwiek prac remontowo-adaptacyjnych w nabytym przez niego budynku;
  • modyfikacje w kwestii terminu rozpoczęcia biegu terminu rękojmi;
  • różnego rodzaju zmiany zakresu pojęcia wady fizycznej budynku.

Nadto, zdarzało się, iż deweloperzy zastrzegali istnienie rękojmi pod zastrzeżeniem wystąpienia jakiegoś konkretnego warunku. Takie praktyki, jak było już wspomniane nie są zgodne z prawem i nie mogą działać na niekorzyść kupującego. Warto jednak jeszcze przed podpisaniem umowy zakupu nieruchomości usunąć takie zapisy z umowy, celem uniknięcia nieprzyjemnych sporów z deweloperem w przyszłości.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera