Odpowiedzialność za wady części wspólnych budynku – część pierwsza

Bardzo często wspólnoty mieszkaniowe próbują dochodzić od deweloperów praw z tytułu za wady części wspólnych budynku. Trzeba jednak pamiętać, że wspólnota mieszkaniowa ma jedynie prawo zarządu nieruchomością wspólną, tak więc może występować z pozwami do sądu jedynie w zakresie tego zarządu. Aby zatem wspólnota mieszkaniowa mogła skutecznie dochodzić odszkodowania od dewelopera za wady części wspólnych budynku, musi nastąpić upoważnienie przez właścicieli mieszkań wspólnoty mieszkaniowej do dochodzenia roszczeń za wady części wspólnych budynku, a następnie cesja tych roszczeń, to znaczy ich przelew od każdego ze współwłaścicieli nieruchomości wspólnej, czyli każdego właściciela mieszkania na rzecz samej wspólnoty. Każdemu z tych właścicieli przysługuje bowiem cząstkowe prawo do dochodzenia tych praw od dewelopera, określone wielkością udziału w nieruchomości wspólnej, a podstawą dochodzenia praw z tytułu rękojmi lub odszkodowania jest umowa zakupu mieszkania. Odszkodowania może domagać się każdy ze współwłaścicieli nieruchomości wspólnej w części, którą określa jego udział w tej nieruchomości. W sytuacji, w której wystąpiły wady i usterki w częściach wspólnych budynku, właściciele mieszkań (lub wspólnota mieszkaniowa, w razie cesji roszczeń odszkodowawczych na jej rzecz) ma prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady budynku lub też odszkodowania wynikającego z nienależytego wykonania umowy na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego.

Część druga znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-za-wady-cz%C4%99%C5%9Bci-wsp%C3%B3lnych-budynku-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera