Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości dla jej ważności powinna określać istotne postanowienia umowy końcowej tj. m.in. dokładny opis nieruchomości, cenę lub precyzyjny sposób jej określenia. Strony mogą wprowadzić do umowy przedwstępnej postanowienia wynikające z ich woli przykładowo regulacje dotyczące odstąpienia od umowy przedwstępnej w razie niewykonania wynikającego z niej zobowiązania. 

Przepisy nie określają formy w jakiej powinna zostać zwarta umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości. Należy jednak podkreślić, że by móc dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej (końcowej) przed sądem, konieczne jest zachowanie dla tej umowy formy prawem wymaganej.  Powyższe oznacza, że jeżeli umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości nie została zawarta w formie aktu notarialnego, stronie przysługuje wyłącznie roszczenie o naprawienie szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony pozbawiają się możliwości zawarcia umowy przyrzeczonej na drodze sądowej. 

Ważne jest by w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości strony dookreśliły termin do którego umowa przyrzeczona powinna być zawarta. Jeżeli jednak w umowie przedwstępnej terminu nie określono, umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta w odpowiednim terminie, wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania jej zawarcia.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości nie może zostać zawarta z zastrzeżeniem warunku. 


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera