Rejestr zabytków a baner reklamowy

Banery reklamowe stanowią jeden z elementów wpływających na estetykę miast. Przestrzeń miejska pełna jest tablic, szyldów oraz banerów reklamowych zasłaniających niekiedy najbardziej reprezentacyjne elewacje budynków. Możliwości instalowania banerów reklamowych reguluje szereg przepisów m.in. prawo budowlane, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jak również przepisy prawa miejscowego - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Zainstalowanie baneru lub szyldu reklamowego na budynku wpisanym do rejestru zabytków uzależnione jest od uprzedniego uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) oraz pozwolenia na budowę.  Gdy na budynku wpisanym do rejestru zabytków zostały umieszczone banery lub szyldy reklamowe bez wymaganego pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu wskazanego w pozwoleniu, WKZ wydaje decyzję nakazującą przywrócenie budynku do stanu poprzedniego wskazując jednocześnie termin wykonania czynności. Niezależnie od postępowania nakazowego WKZ ma obowiązek złożenia do sądu wniosku o ukaranie karą grzywny podmiotu, który bez wymaganego pozwolenia zamieścił baner reklamowy.  


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera