Pozwolenie na budowę - informacje.

Czym jest pozwolenie na budowę ?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozpoczęcie prac budowlanych nie może nastąpić bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę, a więc tak naprawdę decyzja administracyjna, która zezwala na rozpoczęcie i prowadzenie budowy bądź wykonywanie innych robót budowlanych, wydaje właściwy dla miejsca inwestycji Starosta. 

Co prawda polski ustawodawca przewidział sytuacje, w których uzyskanie pozwolenia nie jest obowiązkowe, jednakże regułą jest jednak konieczność każdorazowego uzyskiwania pozwolenia na budowę

Kto jest stroną postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę?

Stronami w postępowaniu w przedmiocie wydania pozwolenia będą inwestor oraz właściciele/użytkownicy wieczyści, jednakże stronami mogą być także właściciele sąsiednich nieruchomości, o ile znajdują się one w obszarze oddziaływania obiektu, którego pozwolenie dotyczy. Co istotne, polskie prawo przewiduje możliwość przeniesienia wydanego już pozwolenia na inną osobę (podmiot) niż pierwotnie przewidywano, co będzie szczególnie istotne, gdy budowę zacznie lub dokończy nowy właściciel nieruchomości. W przeciwnym razie budowa taka zostanie potraktowana jako samowola budowlana.

Jak długo decyzja o pozwoleniu na budowę jest ważna?

Pamiętać także należy, że decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Jeśli zatem zdecydujemy się na zakup działki, której poprzedni właścicele uzyskali wcześniej pozwolenie na budowę, niezbędna jest weryfikacja czy i kiedy decyzja stała się ostateczna, a jeśli okaże się, iż upłynął już 3 – letni okres, także weryfikacja  dziennika budowy.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera