Podział nieruchomości gruntowej – część druga

Część pierwszą niniejszego artykułu można zaleźć pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/podzia%C5%82-nieruchomo%C5%9Bci-gruntowej-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-pierwsza.html

Pobraną mapę (zasadniczą lub katastralną) należy przekazać geodecie, celem sporządzenia przez niego wstępnego planu podziału nieruchomości. Podczas wykonywania przez geodetę swojej pracy należy zebrać inne niezbędne do dokonania podziału dokumenty, w szczególności te stwierdzające tytuł prawny właściciela do nieruchomości, wypis z katastru, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (gdy brak jest takowej) oraz w końcu mapę z projektem podziału sporządzoną przez geodetę. Po zebraniu całej dokumentacji należy złożyć wniosek o podział nieruchomości do konkretnego organu, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Organ ten musi zatwierdzić podział, a dokonuje tego w drodze decyzji administracyjnej. Następnie z urzędu dokonywany jest wpis w katastrze nieruchomości. Właściciel podzielonej nieruchomości musi jednak samodzielnie dokonać zmiany w księdze wieczystej pierwotnej nieruchomości oraz założyć księgę wieczystą na nowo wydzielona nieruchomość. Po dokonaniu powyższych czynności nieruchomość może być już przedmiotem sprzedaży.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera