Odstąpienie od sprzedaży lub zakupu nieruchomości – część pierwsza

Przy zakupie bądź sprzedaży nieruchomości, jak przy większości umów dwustronnych, prawo do odstąpienia od umowy ma każda ze stron, zarówno kupujący, jak i sprzedający. W przypadku jednak kiedy przedmiotem zakupu są nieruchomości, do odstąpienia od umowy muszą zostać spełnione określone warunki.

Pierwszym z nich jest niewywiązywanie się z wykonania umowy w sposób w niej określony (najczęściej sytuacja ta dotyczy zwłoki w wykonaniu zobowiązań przez którąś ze stron). Samo jednak złożenie oświadczenia woli nie wystarczy w tym przypadku, by od takiej umowy odstąpić, bowiem należy się kierować w tej sytuacji przepisami prawa cywilnego. Oznacza to, iż w pierwszej kolejności należy wystosować wezwanie z zakreślonym terminem do wykonania zobowiązania lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy po upłynięciu określonego terminu. Dopiero gdy upłynie wskazany w wysłanym piśmie termin, strona będzie w pełni uprawniona do odstąpienia od umowy.

 

Drugą część wpisu można znaleźć pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/odst%C4%85pienie-od-sprzeda%C5%BCy-lub-zakupu-nieruchomo%C5%9Bci-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera