Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Zakup przez cudzoziemca nieruchomości w Polsce wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia wydawanego przez MSWiA, a transakcja zakupu dokonana bez takiego zezwolenia jest bezwzględnie nieważna. Polskie prawo przewiduje jednak wyjątki od tej reguły, a poniżej zostanie opisane kilka z nich. Po pierwsze, konieczność uzyskania zezwolenia nie jest wymagana od cudzoziemców, którzy mieszkają na terenie Polski od co najmniej 5 lat od uzyskania zezwolenia na pobyt stały, lub na pobyt długoterminowy rezydenta UE. Powyższe należy jednak udokumentować. Wyjątkiem od pięcioletniego terminu jest okres dwuletni, jeżeli cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego. Po drugie, cudzoziemiec będący potencjalnym spadkobiercą może wejść w posiadanie nieruchomości, jednakże musi on dziedziczyć nieruchomość na podstawie przepisów ustawy, a nie tylko zapisu w testamencie, zaś spadkodawca (będący zbywcą) musi być właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości przez okres co najmniej 5 lat przed jej zbyciem. Po trzecie, obywatele Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą nabywać nieruchomości bez ograniczeń.

Należy też wspomnieć, iż zakup przez cudzoziemca nieruchomości gruntowych o powierzchni powyżej 1 hektara oraz położonych w strefach przygranicznych zawsze wymaga uzyskania stosownego pozwolenia.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera