Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - co to takiego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest to jedna z prawnych form kształtowania ładu przestrzennego na terenie gminy. Określa on przede wszystkim przeznaczenie danego terenu, a także zasady kształtowania zabudowy. Zawiera on wytyczne, dotyczące parametrów obiektów  takich jak wysokość lub zagęszczenie, a nawet miejsce jego usytuowania względem drogi publicznej. Plan miejscowy Jest  wykonywany dla określonego obszaru i przybiera formę uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego. Oznacza to, iż jest wiążący nie tylko dla organów samorządu terytorialnego, ale także dla wszystkich inwestorów. Planując zakup lub  budowę domu,  garażu czy np. całego kompleksu domów jednorodzinnych inwestor musi wziąć pod uwagę zapisy planu odnoszące się do tego terenu. Równie istotnym z punktu widzenia inwestora jest sprawdzenie przeznaczenia terenów sąsiednich, w szczególności wówczas, gdy nie są one w żaden sposób zagospodarowane. Może się bowiem okazać, że z uwagi na ich przeznaczenie realizacja inwestycji będzie kosztowna lub nieatrakcyjna dla przyszłych mieszkańców.  Z tych powodów zapoznanie się z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest istotnym punktem przy zakupie nieruchomości bądź realizacji inwestycji budowlanej.  

Plan miejscowy składa się z dwóch zasadniczych części: tekstowej oraz  graficznej, na której przedstawione są poszczególne obszary o różnym przeznaczeniu.  Jego  opracowywanie opiera się na treści studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego w danej gminie, które stanowi wiążącą podstawę przyszłego planu.  Zarówno procedura sporządzania planu miejscowego jak i  studium, a także wymogi dotyczące ich treści są określone w  ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera