Jak sprawdzić umowę przedwstępną przy zakupie domu?

Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu domu na rynku wtórnym musi dokonane z pełną świadomością zaciąganego zobowiązania, a także zabezpieczeniem wszystkich Państwa interesów. Umowę należy sporządzić uwzględniając Państwa interes i w tym kontekście ustalić czy wpłacona kwota przy umowie przedwstępnej stanowi zadatek czy zaliczkę, czy któraś ze stron ma prawo odstąpić od umowy a jeżeli tak to kiedy i jakie są tego konsekwencji. Zawsze należy się również zastanowić czy któryś z Państwa interesów nie wymaga wprowadzenia do umowy kary umownej. Należy również ustrzegać się kar umownych zastrzeżonych na rzecz sprzedającego. Warto również wprowadzić już teraz zapisy dot. gwarancji i ewentualnie uszczegółowić warunki rękojmi za wady prawne i fizyczne domu. Kupując wybudowany dom w umowie przedwstępnej powinny znaleźć się również zapisy dot. stanu w jakim dom zostanie przekazany. Chodzi tu zarówno o stan techniczny jak i stan wyposażenia. Często bowiem w przypadku takiej transakcji strony ustalają, że cena obejmuje również określone elementy wyposażenia które następnie są demontowane. Jak w przypadku każdej umowy przedwstępnej konieczne jest ustalenie terminu zawarcia umowy przenoszącej własność domu. Należy przy tym uwzględnić Państwa interes np. w zakresie czasu koniecznego na uzyskanie kredytu na zakup, czy przeprowadzenia się z innej miejscowości. Rozważyć należy również zabezpieczenie swoich praw poprzez wpisanie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości do księgi wieczystej.

Podsumowując, w naszej opinii sprawdzenie umowy przedwstępnej w przypadku domów na rynku wtórnym powinno obejmować w szczególności:

  • bezpieczeństwo przeniesienia praw

  • bezpieczeństwo wpłaty zaliczki/zadatku

  • weryfikację w zakresie ewentualnych kar umownych

  • weryfikację w zakresie możliwości odstąpienia od umowy i skutków prawnych takiego odstąpienia

  • weryfikację w zakresie gwarancji

  • weryfikację w zakresie rękojmii

  • weryfikację w zakresie gwarancji wyposażenia lokalu


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera