Jak dokonać zmiany wpisu w księdze wieczystej?

Każdemu właścicielowi nieruchomości może przydarzyć się sytuacja, w której zapisy w księdze wieczystej nie są zgodne ze stanem faktycznym. Co należy zrobić w takiej sytuacji? W większości sytuacji wystarczy, że właściciel nieruchomości złoży zwyczajny wniosek o dokonanie wpisu, bądź jego wykreślenie z księgi wieczystej. Zdarzają się jednak takie przypadki (np. gdy z księgi wieczystej zostanie coś błędnie wykreślone), w których konieczne będzie zastosowanie procedury ugodowej. Jest to bardziej skomplikowany proces od zwykłego złożenia wniosku, bowiem właściwy dla położenia nieruchomości sąd rejonowy musi rozpatrzyć sprawę w trybie procesowym. Oznacza to, że w pozwie trzeba będzie oznaczyć pozwanego (którym będzie np. osoba, na rzecz której wpisane jest nieistniejące prawo), wskazać  konkretne roszczenie oraz załączyć dowody na ich poparcie (np. stosowne dokumenty). Reszta warunków w tym postępowaniu jest identyczna jak w zwyczajnym procesie cywilnym. Po rozpatrzeniu sprawy sąd może powództwo oddalić, bądź wydać wyrok w sprawie. Ważną kwestią jest również to, iż od momentu złożenia pozwu, można wnosić o zabezpieczenie roszczenia.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera