Czy w przypadku gruntów istnieje ryzyko poniesienia opłaty adiacenckiej?

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami opłata adiacencka to opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej przez Skarb Państwa lub gminę albo w związku ze scaleniem i ponownym podziałem nieruchomości,
 a także w przypadku samego podziału nieruchomości. Każdy przypadek może dotyczyć gruntów, dlatego należy stwierdzić, że w przypadku nieruchomości gruntowych jak najbardziej może istnieć konieczność uiszczenia opłaty adiacenckiej. Ustalenie opłaty następuje w drodze decyzji gminy, a jej wysokość wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed zdarzeniem ją uzasadniającym, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera